Sauna near dam
Sodyba_pirtele_prie_tvenkinio

Sorry, this entry is only available in Lt.

Your details

Check-In

Check-Out

Name
Email
Phone number

Guests
Payment methods

 I agree with Booking conditions

 

6. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS. ATSAKOMYBĖ

6.1. Klientas įsipareigoja tinkamai naudoti Patalpas, laikyti jas geroje būklėje, tvarkingai ir rūpestingai naudoti Patalpas pagal šioje Sutartyje numatytą paskirtį.

6.2. Klientas privalo paisyti Pastato ir susisiekiančių pastatų gyventojų ir savininkų interesų, laikytis priešgaisrinės, darbo saugos, sanitarinių (higienos), sandėliavimo, aplinkos apsaugos ir visų kitų Kliento Patalpose vykdomai veiklai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, nekelti triukšmo nuo 23 h. iki 7h bei laikytis kitų Sodybos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

6.3. Klientas įsipareigoja saugoti Paslaugos teikėjo turtą, laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už tiek Kliento, tiek su juo susijusių asmenų (šeimos narių, svečių, draugų ar kita) padarytą materialinę žalą Klientas tiesiogiai atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

6.4. Klientas turi teisę naudotis Patalpose savo lėšomis įsigyta buitine bei sanitarine įranga ir kitais įrengimais, jeigu tai nedaro žalos ar pavojaus Patalpoms. Klientas įsipareigoja pats neįsinešti, nelaikyti, uždrausti kitiems asmenims, kurie patenka į Patalpas, įsinešti ir užtikrinti, kad kiti asmenys neįneš į Patalpas nuodingų, sprogstamų, radioaktyvių ar kitokių pavojingų medžiagų (o jų radus neleisti jų laikyti Patalpose, kurių turėjimas ir laikymas yra uždraustas Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais. Už šios Sutarties nuostatos nesilaikymą Klientas atlygina Paslaugų tiekėjui visas Paslaugų tiekėjo išlaidas, susijusias su tiesioginėmis ir netiesioginėmis teisinėmis bei finansinėmis šio pažeidimo pasekmėmis.

6.5. Patalpose nerūkoma. Rūkyti leidžiama atvirose terasose ir balkonuose. Laikantis priešgaisrinio saugumo, draudžiama naudotis žvakėmis ir kita atvira ugnimi Patalpose.

6.6. Klientas privalo atlyginti Nuomotojui žalą, padarytą jo turtui dėl Kliento ar su juo susijusių asmenų kaltės.

6.7. Pasibaigus šios Sutarties terminui arba Sutartį nutraukus anksčiau laiko, Klientas privalo perduoti Patalpas sutvarkytas ir atstatyti prarastą vertę, išskyrus natūralų nusidėvėjimą. Klientas perduoda Patalpas Nuomotojui pagal Patalpų ir Įrangos grąžinimo aktą (Priedas Nr. 3), kuriame pateikiamas Patalpų ir Įrangos būklės įvertinimas ir kurį pasirašo abi Sutarties Šalys. Įvertinimą atlieka abiejų Šalių atstovai, o, esant nesutarimams,- nepriklausomi ekspertai, kurių išlaidas Šalys padengia lygiomis dalimis. Jei Patalpos neatlaisvinamos ilgiau nei 1 (vieną) dieną, Klientas moka dvigubo dydžio Patalpų nuomos mokesčius ir kitus mokesčius iki Patalpos bus atlaisvintos.